Elevhälsan

ELEVHÄLSAN


ESTNISKA SKOLANS ELEVHÄLSOTEAM

 

Elevhälsans uppdrag är att främja elevernas hälsa och lärande samt att förebygga ohälsa och hinder i lärandet. Hälsa och lärande förutsätter varandra.

Elevhälsan är central i skolans verksamhet. Arbetet sker nära skolans personal för att anpassningar, särskilt stöd och hälsofrämjande arbetet ska kunna vara i fokus.

I skollagen tydliggörs att elevhälsan som tvärprofessionellt team främst ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Skolans likabehandlingsverksamhet, Kompisteamet, är också nära kopplat till Elevhälsans arbete.


Elevhälsan på Estniska Skolan består av följande kompetenser: rektor, specialpedagog, skolpsykolog, skolkurator, elevcoach, skolsköterska och skolläkare.

 

Arbetsmöten hålls var vecka där elevärenden, främjande och förebyggande arbete kopplat till verksamheten tas upp, diskuteras och följs upp.

 

Önskas kontakt med Elevhälsan finns kontaktuppgifter att hämta på SchoolSoft.


Information från skolans Kompis-team

Kompis-teamet är den grupp lärare som ansvarar för likabehandlingsarbetet på Estniska Skolan. KOMPIS är en akronym av orden Kamrat-Omsorg-Mys-Påverkan-Insikt-Samverkan. Kompis-teamet består utav Maria Kamarik, Laine Laks Sivertun, Annika Ader, Torbjörn Bardh och Nicklas Almgren.

Sedan 1 januari 2009 måste alla skolor ha en likabehandlingsplan. I den ska det stå hur skolan arbetar mot mobbning, trakasserier och diskriminering. Estniska Skolans likabehandlingsplan finns att läsa i sin helhet på Schoolsoft under Filer och länkar. Den uppdateras varje år.

I planen står bland annat att Kompis-teamet genomför en enkät om likabehandlingsfrågor en gång om året i november. Därefter samlas en grupp bestående av elever, föräldrar och Kompis-teamet för att analysera svaren från enkäten och bestämma vilka frågeställningar som ska prioriteras under det kommande året.

För övrigt träffas Kompis-teamet en gång i veckan och planlägger hur vi löser eventuellt pågående konflikter. Vi har en Kompislåda i stora skolbyggnaden och på Stallplan dit elever kan lägga lappar till oss där de informerar om mobbning de varit med om eller sett andra vara med om. De kan naturligtvis alltid komma direkt till oss också. Vi har också en egen mailadress dit man kan vända sig: kompis@estniskaskolan.se
Vi tar också tag i konflikter och problem som anmälts till oss av klasslärare. Det är problem som pågått en tid och inte slutar efter samtal eller liknande. Då kontaktar klassläraren någon i vårt team och vi sätter ihop en plan. Kompis-teamet kontaktar då berörda föräldrar. Vi arbetar initialt utifrån en metod som heter Mini-medling. https://www.youtube.com/watch?v=lzh9s89pr_w&t=19s

Vi i Kompis-teamet verkar för en trygg vardag för alla på skolan. Om ni märker att något inte står rätt till, tveka inte att ta kontakt med någon av oss!


Skolans likabehandlingsplan finns på Schoolsoft under filer och länkar.